top of page

About us

We are a non-profit organization, registered under the Belgium government and law, as House of Help vzw on 8 September 2017. The name of the organization came out from a deep passion and great desire of the founding members, to help people.

Over ons

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, geregistreerd op 8 september 2017 en opgenomen in het Belgisch Staatsblad, als House Of Help vzw. De naam van de organisatie is ontsproten uit de passie en het verlangen van de stichtende leden, om mensen te helpen.

 

Our Vision

We foresee help for the downtrodden, support for missionaries and help for those in darkness who need to meet Christ, the light of the world.

Onze Visie

We voorzien in hulp voor de vertrapten, steun voor zendelingen en hulp voor degenen in duisternis, die Christus nog moeten ontmoeten, het licht van de wereld.


 

Our Mission

To provide support in our immediate environment to young people and families who are downtrodden : mentally, spiritually and materially.
 

Through MCCC Welfare Project (MWP)

 • Counselling for single parents

 • Therapy for married couples who have challenges in their marriage

 • Assistance for young people who are victims of a broken home

 • Material support for those who are in need


  To provide necessary support to Christian missionaries in their assignment within Belgium and beyond.

   

 Through MCCC Missionary Support Agency (MMSA)

 • Educating and Training of young missionaries

 • Raising support for missionaries on the field

 • Sending trained missionaries out from Belgium

   

To teach Christs principles of productive living and wholesome life according to the bible.
 

Through Miracle Center Christian Church (MCCC)

 • Education

 • Fellowship

 • Prayer

 • Worship
   

Onze missie

Om in onze directe omgeving ondersteuning te bieden aan jonge mensen en gezinnen die onderdrukt zijn: mentaal, spiritueel en materieel.
 

Door MCCC Welfare Project (MWP)

 • Raadpleging voor alleenstaande ouders

 • Therapie voor gehuwde paren die uitdagingen hebben in hun huwelijk

 • Bijstaan van jonge mensen die slachtoffer zijn van een gebroken gezin

 • Materiële bijstand voor degenen in nood

   

De nodige ondersteuning bieden aan christelijke missionarissen in hun opdracht binnen België en daarbuiten.
 

Door MCCC Missionary Support Agency (MMSA)

 • Educatie en opleiding van jonge zendelingen

 • Ondersteuning voor zendelingen in hun werkveld

 • Uitzenden van getrainde zendelingen vanuit België

   

Het aanleren van het Christus principe van productief- en gezond leven volgens de bijbel.
 

Door Miracle Center Christian Church (GIEC)

 • Educatie

 • Samenkomsten

 • Gebed

 • Aanbidding

   

 

Our Value 

We build relationships by creating trust through accountability and integrity. We promote diversity by accepting every human regardless of color, language and race.

Onze waarden

We bouwen relaties op door vertrouwen te creëren door middel van verantwoordelijkheid en integriteit. We promoten diversiteit door elk mens te accepteren, ongeacht kleur, taal en ras.

 

Our Goal

In the near future we would have touched as many men and women as possible, who are in need of help, as stated in our mission statement, directly or indirectly.

Ons Doel

In de nabije toekomst zouden we zoveel mogelijk mannen en vrouwen willen bereikt hebben, die hulp nodig hebben, zoals vermeld in onze missieverklaring, direct of indirect.

 

bottom of page